Tancar

Tornar a la secció Blog

L’edificació, el nou model constructiu, passa, sí o sí, per una descarbonització i que sigui sostenible. Només d’aquesta manera podrà ser possible reduir la seva empremta de carboni i reduir les seves emissions. Tot un repte que trobarà en el Sustainable Building Congress a celebrar-se a CONSTRUMAT (21-23 de maig, Fira Barcelona) respostes per avançar en aquest procés sense retorn per a un objectiu final: millorar la qualitat de vida de les persones.

La base és avançar en aspectes que són complementaris: descarbonització i economia circular, solucions i tecnologies digitals i sistemes constructius industrialitzats però que convergeixen en una única sortida, la sostenibilitat edificatòria, entesa des dels seus components social, econòmic i mediambiental.

Però vegem com avançar en sostenibilitat edificatòria per enfrontar-nos als desafiaments ambientals i climàtics:

El principal repte: la descarbonització del sector

Es requereixen avanços significatius en la descarbonització i la transició cap a una economia circular en el sector de la construcció, atès que l’edificació representa el 36% de les emissions de GEIs relacionades amb l’energia i el 40% de consum final d’energia a la UE. No hi ha marxa enrere, existeixen uns objectius climàtics de cara a 2030 i 2050 pel que es necessiten mesures integrals urgents que abordin tant la reducció d’emissions de carboni com l’optimització dels recursos en el cicle de vida dels edificis.

El primer, l’eficiència energètica. El parc edificat està obsolet, requereix ser rehabilitat energèticament amb urgència (no oblidem els requisits que imposa la futura nova Directiva d’Eficàcia Energètica dels edificis que ens compromet a assolir un parc immobiliari neutre en carboni i circular per a 2050) i la nova edificació ha de ser d’energia gairebé nul·la. Disseny i pràctiques passives basades en el màxim aïllament de l’envolvent, aprofitar la llum natural i la ventilació poden disminuir la dependència de sistemes de climatització i el més important: millorar la qualitat de vida dels usuaris reduint la seva factura energètica. Aquests sistemes de climatització han de ser d’alta eficiència i això porta a buscar referents en la implementació d’estàndards més estrictes d’eficiència energètica tipus Passivhaus. Totes aquestes mesures, juntament amb la integració d’energies renovables, poden reduir significativament les emissions de carboni associades amb el funcionament dels edificis.

Però també es precisa introduir materials de construcció sostenibles i de baix contingut de carboni. Això inclou la utilització de materials com el formigó reciclat i la fusta certificada, així com la reducció de l’ús de materials intensius en carboni. L’aposta per la investigació i la innovació en nous materials i tècniques de construcció sostenible pot accelerar la transició cap a un sector de la construcció més verd.

I finalment, actuar en la circularitat i el cicle de vida dels edificis: promoure pràctiques de gestió i reducció de residus de construcció i demolició i la reutilització i reciclatge de materials. Això no només ajuda a minimitzar l’impacte ambiental de la construcció (menys recursos, inclosa l’aigua, cada vegada més escassa), sinó que també pot generar oportunitats econòmiques. Aplicar un enfocament holístic que consideri tot el cicle de vida dels edificis, des del disseny fins a la demolició és un dels principals objectius.

Solucions i tecnologies digitals

Per a la descarbonització del sector, les tecnologies digitals són una eina bàsica i han de jugar un paper fonamental en la construcció en optimitzar els processos i reduir el consum de recursos.

Existeix un dèficit de digitalització en el sector (un dels menys digitalitzats de l’activitat econòmica) i s’avança en BIM, però les constructoras, avui dia i en general, encara no estan prou preparades per adaptar la documentació que es precisa. Facilitar la implementació de BIM, que sigui part de les licitacions, així com la monitorització a través de la instal·lació de sensors i dispositius d’Internet de les coses (IoT) permeten obtenir dades en temps real sobre el rendiment energètic i operatiu, suposaran un pas definitiu. Aquestes dades es poden utilitzar per optimitzar l’ús de recursos, identificar àrees de millora en l’eficiència energètica i anticipar necessitats de manteniment, la qual cosa contribueix a reduir les emissions de carboni.

Però també serà necessari avançar en aspectes tan disruptius i revolucionaris com la Intel·ligència Artificial (IA) que permetrà identificar patrons i tendències que ajudin a optimitzar el rendiment energètic i reduir els residus. El mateix en l’ús de les tecnologies de Realitat Virtual i Augmentada (RV/RA) que permeten simular i visualitzar projectes de construcció abans de la seva execució.

L’adopció i aprofitament d’aquestes tecnologies digitals en el sector de la construcció permetrà avançar cap a una indústria més eficient, sostenible i amb menors emissions de carboni.

Sistemes constructius industrialitzats

La industrialització és l’avanç definitiu per assolir la neutralitat climàtica i transformar el sector ja que suposa la integració de tecnologies en els processos, major precisió, menor durada (i per tant menors costos), més certesa i altres aspectes positius com l’ús de talent jove i més dones, així com adaptar-nos a la conjuntura econòmica actual, que requereix de més habitatge assequible al qual no té accés els joves. Però el més important, suposa generar menys residus i una reducció en la empremta de carboni; la industrialització és un dels principals vectors de la sostenibilitat del sector.

Incloure mètodes moderns constructius també requereix avanços en l’establiment d’incentius fiscals i financers que promoguin aquest tipus d’edificació, pel que ha de venir acompanyat d’una normativa i normes clares que impulsen l’estandardització i certificació de sistemes constructius industrialitzats, el que garantirà la qualitat i seguretat generant confiança. De fet s’està parlant que sense una regulació sobre construcció industrialitzada, no serà possible avançar en l’accessibilitat de l’habitatge a Espanya. Però per això també s’ha d’avancar en tres temes: la difusió/sensibilització, la col·laboració entre el sector públic i privat i millorar i comptar amb una formació i capacitació específics.

Reptes que, superant-los, ens ajudaran a viure millor.

No et perdis les claus en el Sustainable Building Congress de CONSTRUMAT 2024.