Tancar

Tornar a la secció Blog

Ens pot explicar com va néixer la col·laboració entre la Sagrada Família i BBConstrumat?

La visió sobre la construcció que postula BBConstrumat és una visió amb la qual ens sentim plenament identificats i que forma part de la nostra essència, focalitzada primordialment en la innovació, sostenibilitat, noves tècniques constructives. BBConstrumat va contactar amb nosaltres per veure si disposàvem d’algun element que poguéssim cedir-los per a l’edició d’enguany. Sagrada Família va optar per cedir unes bigues que utilitza com a suport per al transport dels panells que conformen les torres. Aquestes bigues es faran servir com a seients per al saló i, quan aquest finalitzi, seran retornades a la Sagrada Família per tal de continuar amb la seva funció.

Com s’adapta el concepte de sostenibilitat a una obra de construcció faraònica com la Sagrada Família? Hi ha exemples de bones pràctiques, en aquest sentit?

El concepte de sostenibilitat s’adapta i molt, tot i el volum d’una obra d’aquestes característiques. Per a nosaltres és fonamental treballar de forma sostenible. En el nostre cas, s’ha de tenir en compte que 14.000 persones ens visiten a diari i la nostra ubicació: el centre de Barcelona. Aquests dos aspectes fan que tenir cura fins a l’últim detall per produir el mínim impacte possible sigui una absoluta prioritat. En aquest sentit, podem destacar que el nostre sistema de construcció, especialment el de les torres centrals, està basat en un procés industrialitzat que redueix de forma molt elevada l’impacte en l’entorn. Els components de les torres venen prefabricats i a la Basílica només cal acoblar-los, reduint així pols, soroll i, sobretot, runes, ja que la generació d’aquests és mínima o inexistent. D’altra banda, els retalls d’acer que es produeixen entren en un circuit per a ser reciclats, els de pedra són usats per grava o compactació de pedreres de la mateixa manera que les terres que s’extreuen. Intentem treballar d’una forma el més sostenible possible.

Pel que fa als materials i tècniques utilitzades en la construcció de la Sagrada Família, ¿quines són les innovacions més rellevants que vostè destacaria?

A causa dels reptes que ens planteja el projecte, estem en contínua innovació de materials i solucions constructives que, en la majoria dels casos, no existeixen al mercat actual. Pel que fa als materials, va des de l’ús d’acer dúplex o nanotecnologia per a la protecció d’alguns elements -entre ells la pedra per reduir el seu deteriorament- fins a formigons desenvolupats ad hoc per a un prefabricat.

Com a tècnica innovadora podem parlar de la pedra tesada, que combina la pedra i l’acer, la qual cosa permet realitzar una construcció més lleugera que una solució d’estructura de formigó armat i aplacat de pedra. Aquesta tècnica consisteix a travessar les diferents peces de pedra de dalt a baix amb uns tendons d’acer. A aquests tendons se’ls hi aplica una tensió que fa que la barra d’acer s’estiri. A la seva vegada, es col·loquen unes peces d’acer en tots dos extrems de la barra per evitar que, un cop es deixa d’aplicar la tensió, aquesta torni a la seva posició original, completant així tot el conjunt.

A més de les tècniques constructives i dels materials, apliquem un model de gestió de la producció de l’obra just in time i lean construction, procedent del sector de l’automoció, molt nou en el sector de la construcció, que ens permet assegurar el ritme de la construcció actual i complir amb l’objectiu de concloure la Basílica l’any 2026.

La tecnologia és una aliada fonamental en la construcció del temple. En quins altres àmbits del projecte es pot parlar d’innovació?

Durant el procés de disseny, fem servir la realitat virtual per a la presa de decisions, ja que ens permet veure espais, volums, geometries, distàncies en mida real. Un cop llest el disseny i en una fase avançada, utilitzem la impressió 3D per a les maquetes, per veure les formes i estructures a escala amb una major exactitud.

D’altra banda, podem parlar de IOT en la sensorització per al seguiment de la façana del Naixement, el que ens permet conèixer en temps real el seu estat i la seva evolució. A més, alguns dels sensors utilitzats són fisurómetres, extensiómetres, per a l’anàlisi de gasos, humitat,…

També podem parlar d’Indústria 4.0, ja que en el procés de construcció dels panells de les torres utilitzem sensorització, monitoritzem el procés de cura de resines i tesat, i així obtenim informació al moment del que s’ha fet de forma molt precisa.

Per últim, estem analitzant la viabilitat de l’ús de realitat augmentada per al manteniment de l’edifici. Això ens facilitaria informació de l’edifici, instal·lacions existents darrere d’una paret, l’ any d’instal·lació o com desmuntar un element. En definitiva, tot el seu històric, accionat per veu i visualitzat a través d’unes ulleres sobre la realitat.

Barcelona, abril de 2019