Rutes
d'arquitectura

6 Itineraris arquitectònics centrats en les 3 temàtiques següents:

  • Habitatge Social
  • Enginyeria
  • Circular Economy

Organitzades per 48h Open House Barcelona.

23 – 25
Maig 2017

Habitatge Social

Dos itineraris al voltant del tema de l'habitatge social, cadascun centrat en les característiques del districte i del barri on es desenvolupen. Es va visitar alguna d'aquestes tipologies d'habitatge promoguda per l'administració pública local.

/ ITINERARI - 1a:

Ciutat Vella

Dimarts 23 de maig de 2017

Màxim 50 persones

L'itinerari explicava la història del barri de la Barceloneta a través de diferents promocions d'habitatges per tal d'entendre la Barceloneta com a barri de nova creació i la seva evolució urbanística. D'aquesta manera, es va poder visitar el museu de la Casa de la Barceloneta, que ajuda a entendre l'evolució de la tipologia de l'habitatge original; promocions d'empreses privades realitzades als anys 50 i una promoció d'habitatge actual duta a terme pel Patronat Municipal de l'Habitatge. L'itinerari va acabar al Mercat de la Barceloneta, una intervenció d'esponjament urbà del barri que va valdre el Premi Ciutat de Barcelona en la categoria d'arquitectura i urbanisme.

CASA DE LA BARCELONETA 1751
EDIFICI D'HABITATGES
Coderch de Sentmenat | 1951-1953 | Cooperativa Obrera la Maquinista
HABITATGES DE LA MAQUINISTA
MBM - Mackay, Bohigas i Martorell | 1979
MERCAT DE LA BARCELONETA
Mias architects | 2007

/ ITINERARI - 1b:

Sant Andreu

Dimarts 23 de maig de 2017

Màxim 50 persones

Al districte de Sant Andreu hi podem veure una evolució de l'habitatge social al llarg de la història de Barcelona: començant per les Cases Barates del Bon Pastor i el reallotjament progressiu dels seus habitants en edificis del Patronat Municipal de l'Habitatge; continuant amb un exemple d'habitatge amb serveis per a gent gran que dóna resposta a les necessitats actuals de la ciutadania; i acabant a l'edifici de la Casa Bloc, impulsat l'any 1933 per la Generalitat de Catalunya per als obrers més necessitats i amb una arquitectura de qualitat.

CASES BARATES DEL BON PASTOR I BLOCS DE REALLOTJAMENT
Turull Ventosa| 1896-1934 | PMHB
Salvadó, Aymerich, Puig, Seguí Arquitectura, Vives | 2004-2006 | PMHB
HABITATGES AMB SERVEIS PER A GENT GRAN - JOAN TORRAS
Cáceres | 2005 | PMHB
PIS-MUSEU DE LA CASA BLOC, HABITATGE 1/11
Sert, Torres Clavé i Baptista Subirana | 1933-1939 | Generalitat de Catalunya

Enginyeria

Es van proposar dos itineraris diferents al voltant del tema de l'enginyeria.

/ ITINERARI - 2a:

Sants - Montjuïc

Dimecres 24 de maig de 2017

Màxim 50 persones

L'itinerari va visitar les següents infraestructures territorials: la dessalinitzadora d'aigua de mar del Llobregat, que complementa l'abastiment d'aigua dels embassaments i aqüífers del sistema Ter-Llobregat; la central de generació d'energies de la Zona Franca, com a sistema d'eficiència energètica que redueix els gasos amb efecte hivernacle; i la nova estació de metro de la línia 9 de Barcelona, Parc Logístic, Premi FAD Interiorisme 2016 i Premi d'Opinió Interiorisme 2016.

DESSALINITZADORA DEL LLOBREGAT EDIFICI D'HABITATGES
CENTRAL DE GENERACIÓ D'ENERGIES DE BARCELONA SUD
Forgas | 2009 | AMB – Àrea Metropolitana de Barcelona
ESTACIÓ DE METRO DE LA LÍNIA 9 SUD DE BARCELONA - PARC LOGÍSTIC
Garcés-De Seta-Bonet | 2015

/ ITINERARI - 2b:

Front marítim i port de Barcelona

Dimecres 24 de maig de 2017

Màxim 50 persones

L'itinerari va explicar l'evolució del port des de 1860 fins a l'actualitat.

Economia Circular

Dos itineraris diferents a escollir, al voltant del tema de l'economia circular, cadascuna focalitzada en diferents aspectes d'aquesta estratègia.

/ ITINERARI - 3a:

Sant Martí

Dijous 25 de maig de 2017

Màxim 50 persones

L'itinerari explicava la recollida i el tractament dels residus de Barcelona, per mostrar com, actualment, s'estan generant recursos a partir dels residus. Es van visitar les dues instal·lacions de la Incineradora de Sant Adrià del Besòs (la de tractament mecànic-biològic i la de valorització energètica que generen biogàs, electricitat i calor respectivament), així com la planta de recollida pneumàtica del Fòrum (que separa els residus per a ser enviats als diferents punts de tractament).

CENTRAL DEL CIRC I PLACA FOTOVOLTAICA DEL FÒRUM
Ruscalleda i Lorenzo | 2010
CENTRE DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA DEL FÒRUM
INCINERADORA DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS (PIVR)
Valorització Energètica-PVE |1975 Tractament Mecànic-Biològic-PTMB| 2006

Instruccions i normes de seguretat

/ ITINERARI - 3b:

22@ Barcelona

Dijous 25 de maig de 2017

Màxim 50 persones

L'estratègia de l'economia circular també pot ser aplicada a conceptes arquitectònics i urbanístics: si el segle XIX va ser el segle dels eixamples i el segle XX el de les extensions urbanístiques, el segle XXI hauria de ser el del reciclatge. El reciclatge urbanístic de les ciutat en redueix el creixement reutilitzant edificis que el pas de la història ha deixat en desús i abandonats. Alguns d'aquests exemples els trobem sobretot en la rehabilitació d'espais industrials com els que es van visitar en aquest itinerari.

FUNDACIÓ VILA CASAS – CAN FRAMIS
BAAS Jordi Badia | 2007 | Fundació Vila Casas
CA L'ARANYÓ – UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Marimón i Cot | 1872
Vilanova, Simó, Benedito i Valls | 2003-2006 | Universitat Pompeu Fabra
CENTRAL DE PRODUCCIÓ ENERGÈTICA TÀNGER (DITRICLIMA)
Rahola i Vidal | 2009 | IDOM

Descobreixi els aspectes socials de l'arquitectura d'una de les ciutats més importants d'Europa.

ORGANITZAT AMB:

48 Open House